Úrovně certifikací

Arborista

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívání výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Stromolezec

ČCA - Stromolezec

Český certifikovaný aborista - Stromolezec provádí ošetření dřevin se znalostí využití speciálních stromolezeckých technik. Je způsobilý bezpečně a odborně správně realizovat jak běžné, tak i speciální typy ošetření. Provádí činnosti na stromech s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody, životního prostředí, ale i příslušné bezpečnostní předpisy platné v České republice. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Činnosti spojené s péčí o dřeviny vyžadují důkladný a vysoce kvalifikovaný výcvik se zvláštním důrazem na bezpečnost práce.

Hlavní okruhy činností:

 • znalost zásad jednotlivých technologií ošetření stromů vč. jejich zdůvodnění na základě znalostí základů anatomie a fyziologie dřevin,
 • základní typ kontroly aktuální bezpečnosti stromů se znalostí hlavních defektů a základní fytopatologie,
 • provádění všech typů řezů stromů s využíváním technik pro práci ve výškách,
 • provádění speciálních stabilizačních zásahů (zejména bezpečnostní vazby),
 • provádění kácení stromů ze země a postupného kácení stromů s využitím motorové pily,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.

Zájemce musí prokázat, že již splnil úroveň certifikace ČCA - Pozemní pracovník.

Rozsah požadovaných znalostí

Základní péče o stromy

ČCA Stromolezec musí být schopen:

 1. Vysvětlit základní pravidla růstu a vývoje, funkce, stavby a věkových stádií stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných arboristických opatření.
 2. Vzít v úvahu přirozené složky stanoviště a rozumět jejich vlivu na růst na vývoj stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných arboristických opatření.
 3. Určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru.
 4. Určit kvalitu školkařského materiálu.
 5. Vzít v úvahu strom jako biotop a určit případné odlišnosti ošetření při střetu s organismy na strom vázanými (ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).
 6. Určit základní choroby, škůdce a abiotické zátěže stromů.
 

Arboristické standardy v praxi

ČCA Stromolezec musí:

 1. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o stromy a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí.
 2. Dodržovat relevantní národní bezpečnostní předpisy a směrnici Evropské arboristické rady EAC „Zásady bezpečnosti práce ve stromech“.
 3. Rozumět a používat běžné pracovní postupy při:
  • zlepšení stanovištních podmínek stromu,
  • výsadbě mladých a přesadbě vzrostlých stromů,
  • ochraně strom při stavební činnosti či výkopových pracích,
  • statickém zajištění (vázání) korun stromů,
  • ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů,
  • řezu stromů,
  • kácení stromů.
 4. Rozpoznat provozně nebezpečné stromy a důležitá poškození stromů.
 5. Rozumět a být schopen použít a udržovat stroje a vybavení jako jsou žebříky, speciální stromolezecké vybavení a manipulační plošiny a rozhodovat se o použití vhodně výškové techniky.
 6. Rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce.
 7. Rozumět všem významným právním normám a předpisům (včetně předpisů pracovně právních), které se týkají oboru jeho činnosti.
 8. Znát základy poskytnutí první pomoci a transportu raněného z koruny stromu na zem.
 9. Rozpoznat možné kolize ošetření dřevin s ochranou přírody ve vztahu stromu jako biotopu a navrhnout řešení.

Doporučená přípravná školení a literatura

 • Arboristické standardy - Standardy péče o přírodu a krajinu (viz. seznam standardů AOPK ČR).
 • Skripta “Certifikace ČCA"
 • Péče o stromy ve městech
 • Speciální dendrologie
 • Bezpečnostní vazby
 • Ochrana stromů při stavební činnosti
 • Náhradní výsadby
 • Řez keřů
 • Řez stromů
 • Stromolezecký kurz
 • Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. Vlašim: ČSOP, 2004.
 • Kolařík, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Vlašim: ČSOP, 2005.
 • Roční Komplexní studium (viz. webové stránky Arboristické akademie).

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky