O programu

Nositel programu

Logo: Český svaz ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním ČSOP je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Za sebou má již více než 35. let činnosti. ČSOP byl založen na podzim roku 1979.

Spoluvyhlašovatel

Logo: Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity
Fakulta životního prostředí České Zemědělské Univerzity v Praze poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru oborů ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Svým zaměřením reaguje na moderní vzdělávací trendy a na poptávku praxe.

Kancelář programu

Arboristická akademie je základní organizací Českého svazu ochránců přírody. AA se zaměřuje na komplexní vzdělávací a osvětovou činnost v oboru péče o dřeviny v mimolesním prostředí (arboristika). AA má na starosti kompletní administraci certifikančího programu ČCA a to včetně recertifikací. Byla založená 13. 11. 2015.

Národní středisko

Arboristická akademie je základní organizací Českého svazu ochránců přírody. AA se zaměřuje na komplexní vzdělávací a osvětovou činnost v oboru péče o dřeviny v mimolesním prostředí (arboristika). AA má na starosti kompletní administraci certifikančího programu ČCA a to včetně recertifikací. Byla založená 13. 11. 2015.

Partneři

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ISA Slovensko Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Singing rock Správa železniční dopravní cesty Svaz zakládání a údržby zeleně Work Safety

Směrnice certifikačního programu

Směrnice certifikačního programu Český Certifikovaný Arborista detailně definuje celý program. A to především obsah a úrovně programu, orgány certifikačního programu včetně odborné rady ČCA a její jednací řád.

Zde je možnost jejího stažení nebo zobrazení.

Definice a průběh úrovní

Definice a průběh jednotlivých úrovní certifikačního programu Český Certifikovaný Arborista popisuje definici a hlavní okruhy činností každé úrovně ČCA.

Zde je možnost jeho stažení nebo zobrazení.

Popis programu

Historie Českého certifikovaného arboristy

V rámci aktivit Českého svazu ochránců přírody byl v roce 2006 zahájen certifikační program Český Certifikovaný Arborista (dále jen ČCA). Na jeho sestavení aktivně spolupracovala řada arboristů z odborných firem včetně zástupců Sekce péče o dřeviny ISA, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Významný posun znamenalo převedení záštity nad certifikačním programem na Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU v Brně (dále jen LDF MENDELU), pod vedením děkana prof. Dr. Petra Horáčka v roce 2011. Činnost Arboristické laboratoře LDF MENDELU radikálně ovlivnila kvalitu i rozsah pořádaných certifikací i podpůrných akcí, zaměřených jak pro profesionální pracovníky, tak i pro studenty tehdy nově vytvořeného bakalářského studijního oboru Arboristika. V roce 2016 byla organizace národního certifikačního programu předána zpět na mateřskou organizaci ČSOP.

V průběhu roku 2016 a na začátku roku 2017 přešla tedy administrace certifikačního programu ČCA zpět ke svému nositeli Českému svazu ochránců přírody.

Po ukončení spolupráce s LDF MENDELU Brno, zvolilo jako nového odborného garanta certifikačního programu Fakultu životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

ČSOP se rozhodlo novou kanceláří programu ČCA jmenovat svou základní organizaci, která je registrována pod názvem “Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie” (dále jen AA). Tato kancelář programu má na starosti kompletní administraci certifikančího programu ČCA a to včetně recertifikací.

V červnu 2017 proběhlo znovuustanovení odborné rady certifikačního programu, do níž byli kromě nositele (ČSOP) a spoluvyhlašovatele (ČZU - FŽP) přizváni i zástupci všech odborných společností a subjektů, zajišťující arboristické vzdělávání a to jako partneři programu.

ČSOP byl a je stálým vlastníkem tohoto certifikačního programu.

Účel certifikace ČCA

Hlavním cílem certifikačního programu ČCA je omezit zásahy na dřevinách prováděné neodbornými pracovníky a tím jejich poškození.

Účelem tohoto programu je vytvořit databázi odborníků, kteří složením zkoušky před komisí prokázali, že jsou schopni kvalifikovaně a bezpečně realizovat různé úkony v rámci péče o dřeviny. Jedná se o ošetření dřevin bez využití výškové techniky (ČCA), s výškovou technikou (ČCA Plošinář a ČCA Stromolezec) a zhodnocení stavu stromu vč. adekvátního návrhu jeho ošetření (ČCA Konzultant).

Účelem certifikačního programu je vytvořit platformu pro ověření odborné kvality pracovníků, kteří se zabývají péčí o dřeviny. Druhým základním pilířem programu je podpora celoživotního vzdělávání v oboru. Zájemci prokáží své znalosti absolvováním certifikační zkoušky. Náročnost zkoušky odpovídá jednotlivým úrovním certifikačního programu.

Arboristika jako obor zabývající se péčí o dřeviny, rostoucí mimo les, je činností, která klade vysoké nároky na schopnosti a odbornou způsobilost lidí, kteří se jí zabývají. Jediný nekvalitní zásah může často zmařit hodnotu stromu, která vznikala po deseti- nebo i staletí. Nerespektování ekologických souvislostí může vést k nevyčíslitelným škodám na životním prostředí.

Odborná úroveň zkoušky je garantována účastí předních vzdělávacích a výzkumných pracovišť ČR a profesních organizací při sestavení rozsahu zkoušek. Zkušební komise jsou sestaveny odbornými garanty jednotlivých stupňů.

Účelem zkoušky je především prokázat praktické dovednosti a základní nutnou úroveň znalostí pro popsanou činnost. Profil znalostí absolventů jednotlivých stupňů certifikačního programu je uveden u jednotlivých typů certifikací. Značná pozornost je věnovaná i bezpečnosti při práci, především ve stupních pracujících s určitým typem výškové techniky.

Ambicí celého programu je vytvořit reprezentativní seznam odborníků, které bude možné oslovit za účelem žádosti o výsadbu, ošetření dřevin (běžné či speciální) či zpracování inventarizace dřevin s jistotou, že práce budou provedeny profesionálně, bezpečně a s respektováním aktuálního stavu znalostí v oboru. Účastníky certifikace bude program motivovat k dalšímu vzdělávání a k získávání další kvalifikace pro práci, kterou se zabývají.

Certifikát a ID karta ČCA

Po úspěšném splnění certifikační zkoušky je zájemcům vydán certifikát český certifikovaný arborista a ID karta.

Certifikát ČCA obsahuje všechny zásadní informace o vykonané zkoušce včetně pečeti dané úrovně ČCA, kterou uchazeč úspěně absolvoval.

Na identifikační kartě (ID karta), jsou vyznačeny všechny úrovně národního certifikačního programu s datem platnost u té úrovně, kterou uchazeč úspěšně dokončil. pod touto částí “Certifikát a ID karta ČCA”, budou vzorové obrázky certifikátů a ID karet.

Recertifikace ČCA

Platnost certifikátu je tři roky, během nich si absolvent může prodloužit platnost průběžným vzděláváním (semináře, školení, apod.). Pro každou úroveň ČCA jsou stanoveny jiné recertifikační podmínky. Bližší informace naleznete na samostatné stránce pro recertifikaci.

Seznam certifikovaných arboristů ČCA

Certifikovaní arboristé jsou vedeni na internetových stránkách certifikačního programu www.ceskycertifikovanyarborista.cz.