Úrovně certifikací

Arborista

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívání výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Pozemní pracovník

ČCA - Pozemní pracovník

Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník (dále jen ČCA - PP) provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země s cílem udržet je zdravé a perspektivní. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Evropských arboristických standardů a  Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Péče o dřeviny se skládá z výsadby, povýsadbové péče, ošetřování keřů a stromů.

Hlavní okruhy činností:

 • výsadba stromů (vč. vzrostlých),
 • výsadba keřů,
 • povýsadbová a rozvojová péče o dřeviny,
 • provádění zakládacích řezů stromů (S-RK, S-RV),
 • provádění vybraných udržovacích řezů stromů bez využívání technik pro výškové práce (S-RZ, S-RLPV),
 • teoretická znalost základních postupů kácení stromů ze země,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.

Splnění ČCA - Pozemní pracovník je podmínkou pro získání certifikátu Český certifikovaný arborista - Konzultant a Český certifikovaný arborista - Stromolezec a Český certifikovaný arborista - Plošinář.

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA - Pozemní pracovník musí být schopen:

 1. Znát elementární biologické základy péče o dřeviny, aby byl schopen správně provádět zadaná arboristická opatření.
 2. Určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru.
 3. Znát základní reakce dřevin poranění a stresové faktory.
 4. Znát vliv dřevin na okolní prostředí.

Arboristická péče v praxi

ČCA - Pozemní pracovník musí:

 1. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o dřeviny a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí.
 2. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce.
 3. Rozumět a používat běžné pracovní postupy při:
  • výsadbě a přesadbě keřů a stromů
  • ochraně keřů a stromů při stavební činnosti či výkopových pracích
  • ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů
  • řezu keřů a stromů
  • kácení stromů bez použití výškových technik (ze země) do průměru 15 cm.
 4. Řešit běžné situace, kdy se péče o dřeviny dostává do kolize s ochranou přírody (např. ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).

Doporučená přípravná školení a literatura

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

 1. Nůžky dvousečné, ostré (musí stříhat papír), plně funkční a včetně ochranného pouzdra.
 2. Pilka - 10 zubů do palce, případně vhodnou pilku pro výchovné řezy, plně funkční a včetně ochranného pouzdra.
 3. Vhodné pracovní oblečení = pracovní oděv, pracovní kotníková obuv a pracovní rukavice.

Pracovní nářadí musí být ostré, kvalitní, čisté a připravené k použití. Nářadí je nepřenosné, každý účastník musí mít vybavení své. Veškeré vybavení bude před zahájením certifikační zkoušky komisaři zkontrolováno a musí odpovídat daným požadavkům. Pokud účastník nebude mít vhodné oblečení či nářadí, nebude připuštěn ke zkoušce.

Zkouška

Cíl zkoušky

Cílem zkoušky je prověřit předpoklady účastníků pro odborně způsobilou a bezpečnou realizaci opatření v souvislosti s péčí o dřeviny s využitím příslušné techniky.

Hlavní oblasti, ve kterých jsou účastníci prověřováni jsou:

 • biologické základy péče o dřeviny,
 • dendrologie (znalost dřevin),
 • nejvýznamnější choroby a škůdci na dřevinách,
 • způsoby technologie výsadby, kontroly, ošetření a kácení stromů,
 • praktické dovednosti při výsadbě, kontrole, ošetření a kácení stromů,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP).

Předpoklad pro připuštění k certifikační zkoušce

 • Zaplacení certifikačního poplatku,
 • Vyplnění závazné přihlášky na certifikační zkoušku, resp. přihlášení přes e-shop kanceláře certifikačního programu ČCA na webové adrese: e-shop - ČSOP - Arboristická akademie .

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá celkem ze tří částí. První dvě části jsou teoretické (bod 1. a 2.) a třetí část je praktická, tedy demonstrace v terénu (bod 3.1. a 3.2.).

Teoretická část se skládá z:

1. identifikace základních druhů dřevin:

 • tato zkouška trvá maximálně 20 minut
 • výběr vzorků je na základě seznamu dřevin, viz. dokument “ČCA - Pozemní pracovník - Seznam dřevin”
 • každý uchazeč dostane k identifikaci 20 vzorků
 • výběr vzorků reflektuje dané roční období a je tedy možné, že při zkoušce budou vzorky bez listů, plodů, květů, atp. nebo budou vzorky prezentovány ve formě digitální fotografie (projekce, atp.)
 • bodování:
  • za každý vzorek může uchazeč dostat maximálně 2 body, celkem tedy lze získat z této části zkoušky maximálně 40 bodů
  • minimum bodů pro úspěšnou realizaci této části zkoušky je 28 (min. 70%)
  • příklady bodování vycházejí ze seznamu dřevin “ČCA - Pozemní pracovník - Seznam dřevin” a při zkoušce je hodnocen správný zápis, někdy tedy může být požadován pouze rod latinsky a česky (příklad 1) a nebo rod a druh latinsky i česky (příklad 2):
  • příklad 1 = “Alnus - olše” = za rod latinsky “Alnus” je 1 bod a za rod česky “olše” je 1 bod
  • příklad 2 = “Betula pendula - bříza bělokorá” = 0,5 bodu je za rod latinsky “Betula” a další 0,5 bodu za druh latinsky “pendula”, 0,5 bodu za rod česky “bříza” a 0,5 bodu za druh česky “bělokorá”

2. písemného testu:

 • tato část zkoušky trvá maximálně 50 minut
 • písemný test obsahuje 50 testových otázek
 • v testu nemusí být žádná odpověď správně, ale také mohou být všechny odpovědi správně, toto je popsáno pod každou otázkou a je na uchazeči, aby si pečlivě každou otázku přečetl
  • bodování:
   • maximum dosažených bodů je 50
   • minimum bodů pro úspěšnou realizaci této části zkoušky je 30 (min. 60%)
    • 1 otázka = 1 bod
    • pokud má otázka více správných odpovědí a uchazeč zapomene zakroužkovat jednu správnou odpověď (tedy například zakroužkuje 2 ze 3 správných) získává 0,5 bodu
    • pokud zakroužkuje jakoukoliv špatnou odpověď, tak nezíská bod žádný

 3. praktické části, tedy demonstrace v terénu se skládá z:

     3.1. výsadba stromu

     3.2. výchovného řezu (S-RV) stromů, povýsadbové péče

Součástí praktické demonstrace v terénu bude i ověření znalostí problematiky formou pokládaných dotazů a vybraných otázek od zkoušejících.

U certifikační zkoušky jsou požadovány znalosti národních arboristických standardů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, řady A (arboristické standardy), resp. SPPK v ČR a AS v SR, platné k 6.10.2022. V roce 2022 byl dokončen vývoj Evropských Arboristických Standardů (EAS) pod záštitou European Arboricultural Council. V rámci certifikačního systému EAC budou tyto standardy (EAS) využívané proto, že se jedná o nejnovější materiál oborového konsensu. Očekáváme, že časem dojde k plné implementaci EAS i do národních standardů.

Vyhodnocení zkoušky

Uchazeč úspěšně splnil zkoušku, pokud:

 • dosáhl za identifikační zkoušku z dendrologie 70 % (maximum dosažených bodů - 40)
 • dosáhl za písemný test min. 60 % (maximum dosažených bodů – 50)
 • v adekvátním rozsahu (min. 70 %) splnil všechny body praktické demonstrace a nedopustil se hrubých technologických chyb, včetně odpovědí na otázky komisařů.

Při praktické zkoušce je rozhodující odborné posouzení zkušebních komisařů.

Pro získání certifikace Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník musí uchazeč úspěšně splnit všechny části:

 • identifikaci dřevin, viz. dokument “ČCA - Pozemní pracovník - Seznam dřevin”, který obdržíte při přihlášení k certifikaci
 • písemný test, viz. zkušební verze testových otázek, které obdržíte při přihlášení k certifikaci
 • praktickou část, demonstraci v terénu.

Pokud uchazeč nesplní pouze jednu část certifikační zkoušky, může při následujícím termínu opakovat pouze tu část, kterou nesplnil. Opravu certifikační zkoušky si musí uchazeč splnit nejpozději do jednoho roku, v případě delší prodlevy bude muset uchazeč opět absolvovat celu certifikační zkoušku. V případě nesplnění 2 a více částí musí zájemce o certifikaci opakovat zkoušku celou. Po první neúspěšné certifikaci může uchazeč absolvovat ještě dvě certifikace opravné. Pokud uchazeč ani po druhé opravné certifikaci není úspěšný, musí absolvovat certifikaci celou znovu. Odstup mezi opakováním certifikace by měl být v ideálním případě minimálně jeden měsíc.

Certifikační zkouška se bude konat i za zhoršených povětrnostních podmínek, tzn. uchazeč musí být náležitě připraven na její průběh i v tomto případě.