Úrovně certifikací

Arborista

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívání výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Plošinář

ČCA - Plošinář

Český certifikovaný arborista - Plošinář provádí ošetření stromů kolem veřejné dopravní (VDI) a technické infrastruktury (VTI), výhradně s využitím vysokozdvižné plošiny. Cílem jeho činnosti je zajistit bezproblémový chod VDI/VTI a zároveň zdravý a bezpečný stav stromů. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí, ale i příslušné bezpečnostní předpisy platné v České republice. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Ošetření stromů se skládá z realizace vybraných typů řezů (viz. hlavní okruhy činností), využívaných pro ošetření stromů kolem VDI a VTI. Zásahy lze provádět jen v blízkosti zpevněných povrchů nebo na místech, kde je zajištěna dostupnost vysokozdvižné plošiny.

Hlavní okruhy činností:

 • znalost zásad vybraných technologií ošetření stromů (viz dále) vč. jejich zdůvodnění na základě znalostí základů anatomie a fyziologie dřevin,
 • základní typ kontroly aktuální bezpečnosti stromů se znalostí hlavních defektů a základní fytopatologie,
 • provádění výchovného řezu stromů (S-RV),
 • ze skupiny řezů udržovacích provádění bezpečnostního řezu (S-RB) a lokálních redukcí (S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV),
 • provádění tvarovacích řezů (S-RTHL, S-RTPP, S-RTZP),
 • provádění kácení stromů ze země a postupného kácení stromů z plošiny s využiím motorové pily,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA Plošinář musí být schopen:

 1. Vysvětlit základní pravidla růstu a vývoje, funkce, stavby a věkových stádií stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných arboristických opatření.
 2. Vzít v úvahu přirozené složky stanoviště a rozumět jejich vlivu na růst a vývoj stromů, aby správně rozhodl o použití příslušných aforistických opatření.
 3. Určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru.
 4. Určit kvalitu školkařského materiálu.
 5. Vzít v úvahu strom jako biotop a určit případné odlišnosti ošetření při střetu s organismy na strom vázanými (ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).
 6. Určit základní choroby, škůdce a abiotické zátěže stromů

Arboristická péče v praxi

ČCA - Plošinář musí:

 1. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o stromy a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí.
 2. Dodržovat relevantní národní bezpečnostní předpis a směrnici Evropské arboristické rady EAC „Zásady bezpečnosti práce ve stromech“.
 3. Rozumět a používat běžné pracovní postupy při:
  • Zlepšení stanovištních podmínek stromu
  • Výsadbě mladých a přesadbě vzrostlých stromů
  • Ochraně stromů při stavební činnosti či výkopových pracích
  • Statickém zajištění (vázání) korun stromů
  • Ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů
  • Řezu stromů
  • Kácení stromů
 4. Rozpoznat provozně nebezpečné stromy a důležitá poškození stromů.
 5. Rozumět a být schopen použít a udržovat stroje a vybavení jako jsou žebříky a manipulační plošiny a rozhodovat se o použití vhodné výškové techniky.
 6. Rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce.
 7. Rozumět všem významným právním normám a předpisům (četně předpisů pracovně právních), které se týkají oboru jeho činnosti.
 8. Znát základy poskytnutí první pomoci a transportu raněného z koruny stromu na zem.
 9. Rozpoznat možné kolize ošetření dřevin s ochranou přírody ve vztahu stromu jako biotopu a navrhnout řešení.

Doporučená přípravná školení a literatura

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky