Úrovně certifikací

Arborista

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívání výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Konzultant

ČCA - Konzultant

Český certifikovaný arborista – Konzultant (dále jen ČCA – Konzultant) provádí expertní a poradenskou činnost související s ochranou a péčí o dřeviny, zejména rostoucí mimo les. Cílem jeho činnosti je navrhnout vhodná pěstební a ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti stanoviště a dobrého stavu ponechaných stromů. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu stav a funkce dřevin v daném prostoru, aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka i příslušné právní normy a bezpečnostní předpisy. Poradenská činnost se skládá z provádění dendrologických průzkumů a dalších specializovaných průzkumů dřevin, z návrhů optimálních typů ošetření včetně specializovaných stabilizačních zásahů, provádění technických dozorů, návrhů a kontrol ochranných opatření, realizovaných na ochranu dřevin při prováděné stavební činnosti. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. ČCA – Konzultant je možným spolupracovníkem ostatních profesí (např. krajinářských architektů, správců zeleně) i při řešení problematiky, přesahující úroveň jednotlivých exemplářů dřevin (např. péče o skupiny či porosty dřevin a dřeviny, jež jsou součástí komponovaných celků).

Hlavní okruhy činností:

 • provádění dendrologického průzkumu na základě komplexních znalostí anatomie a fyziologie dřevin a problematiky jejich fytopatologie,
 • návrhy pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách i v jejich skupinách,
 • zdůvodnění a návrhy speciálních zásahů (například stabilizační řezy, zásahy zaměřené na podporu a udržení biodiverzity),
 • ochrana dřevin při stavební činnosti,
 • oceňování dřevin rostoucích mimo les.

Zájemce musí prokázat, že již splnil úroveň ČCA - Pozemní pracovník.

Rozsah požadovaných znalostí

Dendrologie a ekofyziologie

Konzultant musí být schopen:

 • Poznat hlavní druhy a kultivary stromů a keřů, rostoucích v urbanizovaném prostředí České republiky a znát jejich ekologické nároky.
 • Znát anatomii, morfologii a fyziologii dřevin v rozsahu předepsané literatury. Umět vysvětlit hlavní životní procesy dřevin, jejich časovou a prostorovou dynamiku včetně citlivosti vůči stresorům.
 • Rozumět a dokázat vysvětlit vztah dřeviny a prostředí, ve kterém žije vč. Určení fyziognomických znaků strádání dřeviny a cílené úpravy stanovištních poměrů.

Fytopatologie

Konzultant musí:

 • Znát karanténní choroby a legislativu spojenou s danou oblastí
 • Poznat hlavní druhy škůdců a chorob na stromech v rozsahu předepsané literatury.
 • Doporučit optimální postup návrhu opatření při napadení stromu chorobami či škůdci.
 • Poznat významné druhy dřevokazných hub a xylobiontního hmyzu.

Ohodnocení dřevin

Konzultant musí:

 • Znát všechny hlavní metodiky, používané pro oceňování dřevin v ČR (metodika AOPK ČR, Hessenská metodika, zákon č. 151/ 97 Sb., o ohodnocování majetku) a umět je využívat v praxi.
 • Znát zaměření a legislativní rámec pro používání jednotlivých metodik

Inventarizace a hodnocení stavu dřevin

Konzultant musí:

 • Znát metodiky inventarizace dřevin a umět demonstrovat sestavení metodiky a její využití pro konkrétní podmínky.
 • Umět používat základní vybavení pro zajišťování dendrometrických charakteristik dřevin.
 • Umět hodnotit základní parametry dřevin vizuálními technikami- zdravotní stav, vitalitu, provozní bezpečnost- vč. Využívání speciálních metodik (metoda VTA, SIA,WLA).
 • Znát základní přístrojové metody hodnocení stavu dřevin, dokázat popsat možnosti jejich využití a limity výpovědi.
 • Na základě zjištěného stavu dřeviny ve vztahu k faktorům prostředí doporučit optimální postup při jejím ošetření. Musí podrobně znát obsah jednotlivých technologických zásahů vč. hlavních chyb při realizaci.
 • Znát legislativu a technické možnosti ochrany dřevin při stavební činnosti. Umět zpracovat inventarizaci a navrhnout ochranná opatření pro konkrétní případy.

Ochrana přírody a krajiny

Konzultant musí:

 • Znát legislativu v oblasti přírody a krajiny.
 • Rozeznat základní typy biotopů zvláště chráněných druhů organizmů vázaných na dřeviny.

Arboristika

Konzultant musí:

 • Znát technologie výsadby stromů.
 • Znát možnosti úpravy stanovištních poměrů.
 • Znát řez stromů.
 • Znát konzervační ošetření a instalace bezpečnostních vazeb.
 • Znát možnosti ošetřování senescenčních stromů.
 • Být schopen navrhnout správná pěstební opatření.

Doporučená přípravná školení a literatura

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

 • výškoměr,
 • přístroj na měření dimenzí kmene (obvod, průměr).

Zkouška

Cíl zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit předpoklady účastníků odpovídajícím způsobem zhodnotit stav stromů a navrhnout adekvátní způsob arboristického ošetření. Hlavními oblastmi, v nichž jsou znalosti a zkušenosti účastníků prověřovány, jsou:/

 • biologické základy péče o dřeviny,
 • dendrologie (znalost stromů),
 • fytopatologie (znalost dřevokazných hub, chorob a xylobiontního hmyzu),
 • techniky ošetření stromů,
 • metodiky hodnocení stavu stromů a vyčíslení jejich hodnoty.

Předpoklad pro připuštění k certifikační zkoušce

 • Platný certifikát Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník.
 • Absolventi VOŠ a VŠ v oboru – praxe 3 roky v oboru doložená čestným prohlášením s odborným životopisem.
 • Absolventi VOŠ a VŠ jiného oboru a SŠ v oboru – praxe 5 let v oboru doložená čestným prohlášením s odborným životopisem.
 • Všechny další případy po individuálním zhodnocení odbornou komisí Programu.
 • Žadatel musí předložit vlastní posudek s fotodokumentací, obsahující komplexní zhodnocení jednoho stromu včetně návrhu pěstebních opatření. Požadovaný rozsah je 1-3 strany formátu A4.

Průběh zkoušky

Součástí zkoušky je část teoretická a část praktická. Část teoretická obsahuje všechny části, které probíhají v učebnách. Praktická část probíhá v terénu, kde jsou dřeviny vybrány členem Odborné komise ČCA.

Teoretická část se skládá z:

 • identifikace dřevin v olistěném i bezlistém stavu (20 vzorků – české, latinské jméno),
 • identifikace dřevokazných hub a chorob dřevin (10 vzorků – české, latinské jméno),
 • identifikace Významných druhů xylobiotního hmyzu (10 vzorků – české, latinské jméno),
 • oceňování dřeviny dle metodiky AOPK ČR; nebo výpočet stability stromu metodou WLA,
 • zpracování projektu ochrany stromu při stavební činnosti,
 • písemného testu, který obsahuje 70 testových otázek.

Praktická část se skládá z:

 • identifikace vybraných dřevin,
 • zjištění dendrometrických charakteristik vybraných dřevin,
 • zhodnocení stavu vybraných dřevin (vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost),
 • návrhu ošetření vybraných dřevin,
 • obhajoby návrhu ošetření a zhodnocení jednoho stromu před zkušební komisí.

Vybraných dřevin k praktické zkoušce je 10.

 

 

Vyhodnocení zkoušky

Adept úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • dosáhl za identifikační zkoušku z dendrologie min. 80 % (maximum dosažených bodů – 40),
 • dosáhl za identifikační zkoušku z dřevokazných hub a chorob min. 70 % (maximum dosažených bodů – 20),
 • dosáhl za identifikační zkoušku z xylobiontního hmyzu min 70 % (maximum dosažených bodů – 20),
 • oceňování dřeviny dle metodiky AOPK ČR; nebo výpočet stability stromu metodou WLA odpovídal správnému výsledku,
 • zpracování projektu ochrany stromu při stavební činnosti splňuje všechny požadavky a neobsahuje zásadní technologické chyby,
 • dosáhl za písemný test min. 70 % (maximum dosažených bodů – 70),
 • dosáhl v dendrometrických měřeních z 66 % do 15 % rozptylu,
 • v adekvátním rozsahu zhodnotil vybrané dřeviny, navrhl vhodná pěstební opatření,
 • úspěšně obhájil zhodnocení a navržené opatření u stromu, vybraného zkušební komisí.

Část oceňování dřeviny dle metodiky AOPK ČR; nebo výpočet stability stromu metodou WLA a část zpracování projektu ochrany stromu při stavební činnosti je hodnocena jako jedna a rozhoduje zde posouzení zkušebních komisařů. Praktická zkouška je posuzována také jako jeden celek a opět je zde rozhodující odborné posouzení zkušebních komisařů.

 

Pro získání certifikace Konzultant – ČCA musí účastník dodat všechny podklady:

 • vlastní posudek s fotodokumentací
 • odborný životopis
 • čestné prohlášení.

A musí úspěšně splnit všech šest částí:

 • identifikaci dřevin (Seznam dřevin),
 • identifikaci dřevokazných hub a chorob (Seznam dřevokazných hub a chorob),
 • identifikaci xylobiontního hmyzu (Seznam xylobiontního hmyzu),
 • písemný test (Zkušební verze testových otázek),
 • oceňování (ohodnocení) dřeviny nebo výpočet WLA a zpracování projektu ochrany stromů    při stavební činnosti,
 • praktickou část.

Okamžité ukončení zkoušky

 • hrubá neznalost arboristických technik (technologie řezu, instalace bezpečnostních vazeb, principy konzervačního ošetření).
 • neznalost či neschopnost interpretovat metodu WLA či alternativní metodu pro hodnocení provozní bezpečnosti stromů (SIA, VTA, QTRA apod.).

Pokud účastník nesplní 1-2 části, může v příštím termínu opakovat pouze tu část, kterou nesplnil. Opravu certifikační zkoušky si musí uchazeč splnit nejpozději do jednoho roku, v případě delší prodlevy bude muset uchazeč opět absolvovat celu certifikační zkoušku. V případě, že účastník nesplní 3 a více částí musí opakovat zkoušku celou.