Typy certifikací

Silničář

Zahradník

ČCA - Silničář - Zahradník

Český certifikovaný arborista Silničář – Zahradník je specialista pro realizaci základního ošetření travních porostů a dřevin rostoucích v doprovodu pozemních komunikací. Provádí činnosti na travních porostech a dřevinách (stromech, keřích a liánách) dostupných ze země nebo ze žebříku max. do výšky pěti metrů nebo pomocí zajištění kolektivní ochrany s cílem udržet je zdravé a perspektivní. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní postupy, zejména právní předpisy, oborové standardy a normy týkající se bezpečnosti na pozemních komunikacích.
 
Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Péče o dřeviny se skládá z výsadby, povýsadbové péče, ošetřování keřů a stromů, součástí je i teoretická znalost postupů běžného kácení dřevin.
 
Vstupní požadavky:
 • platná certifikace ČCA - Silničář - Provozní technik
 • platné oprávnění vstupu na pozemní komunikaci
 • proškolení o BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), jehož součástí je i nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
 
Hlavní okruhy činností:
 • sekání trávníků v doprovodu komunikací,
 • výsadba stromů (vč. vzrostlých),
 • výsadba keřů,
 • povýsadbová a rozvojová péče o dřeviny,
 • provádění zakládacích řezů stromů (S-RK, S-RV),
 • provádění vybraných udržovacích řezů stromů bez využívání technik pro výškové práce (S-RZ, S-RB, S-RLPV),
 • teoretická znalost základních postupů kácení stromů a keřů ze země,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.
 
Splnění ČCA-S-Z je podmínka pro získání certifikátů:
 • Český certifikovaný arborista Silničář – Výškový specialista
 • Český certifikovaný arborista Silničář – Správce zeleně. 

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA - Silničář - Zahradník musí být schopen:

 1. Chápat elementární biologické základy péče o dřeviny tak, aby mohl správně provádět zadaná pěstební opatření.
 2. Ovládat základní postupy při managementu travních porostů v doprovodu komunikací.
 3. Určit taxon nejdůležitějších dřevin ve svém pracovním prostoru.
 4. Znát základní reakce dřevin na poranění a vliv hlavních stresových faktorů.
 5. Znát vliv dřevin na okolní prostředí.
 6. Mít přehled o kvalitativních parametrech vybraných technik a technologií arboristických prací na základě aktuálních norem, oborových standardů a podnikových předpisů, zejména TP99, TKP13 a PPK-VEG.
 7. Provádět veškeré práce v doprovodu komunikací se znalostí specifických postupů a bezpečnostních pravidel.
 8. Být schopen poskytnout první pomoc při úrazech na zemi i ve výškách.

Arboristická péče v praxi

ČCA - Silničář - Zahradník musí:

 1. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejícím s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce ve specifickém prostředí doprovodu komunikací.
 2. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o dřeviny a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí.
 3. Znát a používat běžné pracovní postupy při:
  • sekání trávníků,
  • výsadbě a přesadbě keřů a stromů,
  • ochraně keřů a stromů při stavební činnosti či výkopových pracích,
  • ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů,
  • řezu keřů a stromů,
  • teoreticky ovládat zásady kácení stromů bez použití výškových technik (ze země) do průměru kmene 15 cm (pokud bude v rámci realizací pracovník kácet stromy ze země s použitím MP, bude vyžadováno oprávnění pro práci s motorovou pilou).
 4. Být schopen řešit běžné situace, kdy se péče o dřeviny dostává do kolize s ostatními zájmy ochrany přírody (např. ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.
 

Doporučená přípravná školení a literatura

Standardy péče o přírodu a krajinu

 • Standardy péče o přírodu a krajinu (volně ke stažení na: www.standardy.nature.cz):
  • A02 001 – Výsadba stromů
  • A02 002 – Řez stromů
  • A02 003 – Výsadba a řez keřů
  • A02 005 – Kácení stromů
  • C02 007 – Krajinné trávníky
  • D02 004 – Sečení

Předpisy ŘSD:

 • PPK-VEG – Požadavky na údržbu vegetace na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • TP 99 – Technické podmínky – Vysazování a ošetřování silniční vegetace
 • TKP 13 – Technické kvalitativní podmínky staveb – Vegetační úpravy

Publikace:

 • Kolařík J., Grábner J.Kontroly stavu stromů při prohlídkách silničních komunikací, Metodika ČSOP, Kolín 2020
 • Kolařík, J., a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les I., Metodika ČSOP, Vlašim 2011
 • Kolařík, J., a kol.: Řez stromů, Metodická příručka k SPPK A02 002, Kolín, 2017
 • Kolařík, J., a kol.: Výsadba stromů, Metodická příručka k SPPK A02 001, Kolín, 2018
 • Tomášek, L., Smetana, J.: Pracovní postupy a zásady bezpečné práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s. p., Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 2016

Školení:

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

ČCA - Silničář - Zahradník je certifikační zkouškou, která obsahuje teoretické a praktické části zkoušky. Z tohoto důvodu je povinné vybavení uchazeče na certifikační zkoušku následující.

Před účastí na praktických demonstracích je prováděna kontrola povinného vybavení. Vybavení musí mít každý adept vlastní, není možné vyměňování jednotlivých položek mezi adepty.

Povinné vybavení sestává z následujících položek:

 1. Ruční pilka – pilka s pevným či sklápěcím listem s minimálním počtem 10 zubů na palec. Pilka musí být v pouzdru, které je možné si připevnit na pracovní pás či na část oděvu. Nesmí být tupá, poškozená, zásadním způsobem znečištěná tak, aby to ovlivňovalo kvalitu prováděného řezu.
 2. Nůžky – dvousečné nůžky na ošetřování dřevin s pouzdrem umožňujícím jejich bezpečné ulože- ní. Nůžky musí být ostré (může proběhnout test, kdy nůžky musí stříhat list papíru), ostří nesmí být poškozené či zkřížené. Mechanismus nůžek nesmí významně drhnout, musí umožňovat bezpečný návrat do pracovní (otevřené) pozice po provedeném střihu. Vyloučené je používání jednosečných nůžek (na růže).
 3. OOPP – ochrannými pracovními pomůckami, umožňujícími bezpečné provedení demonstrací, jsou zejména:
  • pevná pracovní obuv,
  • pracovní rukavice,
  • ochranné brýle,
  • oblek s předepsanými výstražnými prvky pro práci na komunikaci.

Na místě je pracovník vybaven dalšími pomůckami, které při demonstracích může (ale nemusí) využívat. S pomůckami, jejich modelem a způsobem ovládání se může před vlastní zkouškou seznámit. Možná (doporučená) je při tom komunikace se zkušebními komisaři. Pokud adept v průběhu vlastní demonstrace některou z nepovinných pomůcek začne využívat, automaticky se očekává, že ji bude používat v souladu s předpisy na zajištění bezpečnosti práce a technologicky správným způsobem.

Nepovinnými pomůckami, zajištěnými certifikačním centrem, jsou:

Výsadba stromů:

 • pomocný materiál k výsadbě (kůly, příčky, úvazy, hřebíky, juta či rohož na ochranu kmene), • kladivo, palice, zatloukací válec,
 • rýč, lopata, hrábě,
 • zvedací háky.

Řez stromů:

 • pinoha (pila na tyči),
 • houseník (nůžky na tyči), • žebřík/štafle,
 • bezpečnostní přilba.

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín