Typy certifikací

Silničář

Výškový specialista

ČCA - Silničář - Výškový specialista

Český certifikovaný arborista - Silničář – Výškový specialista je specialistou pro realizaci speciálních typů zásahů včetně rizikového kácení stromů rostoucích v doprovodu po- zemních komunikací. Provádí činnosti na vzrostlých stromech a jejich porostech s využitím tech- nik výškových prací (zejména vysokozdvižné plošiny) s cílem udržet je zdravé a perspektivní. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy, zejména právní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Účastník prokazuje teoretické i prak- tické znalosti platné legislativy, technických předpisů, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Péče o dřeviny se skládá z řezu stromů a metod postupného kácení.

Hlavní okruhy činností:

 • provádění udržovacích, stabilizačních a základních tvarovacích řezů s využíváním výškových technik,
 • praktická znalost postupného kácení stromů,
 • základní znalost využívání a kontroly bezpečnostních vazeb,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA - Silničář - Výškový specialista musí být schopen:

 1. Chápat elementární biologické základy péče o dřeviny tak, aby byl schopen správně provádět zadaná arboristická opatření.
 2. Určit taxon nejdůležitějších dřevin ve svém pracovním prostoru.
 3. Znát základní reakce dřevin na poranění a vliv hlavních stresových faktorů.
 4. Znát vliv dřevin na okolní prostředí.
 5. Mít přehled o kvalitativních parametrech technik a technologií arboristických prací na základě aktuálních oborových Standardů péče o přírodu a krajinu a předpisů TP99, TKP13 a PPK-VEG.
 6. Provádět veškeré práce v doprovodu komunikací se znalostí specifických postupů a bezpečnostních pravidel.

Arboristická péče v praxi

ČCA - Silničář - Výškový specialista musí:

 1. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejícím s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce ve specifickém prostředí doprovodu komunikací.
 2. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o dřeviny a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí.
 3. Rozumět a používat běžné pracovní postupy při:
  • realizaci řezu stromů,
  • ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů,
  • instalaci a kontrole bezpečnostních vazeb,
  • kácení stromů ze země i s využitím výškových technik.
 4. Rozumět a být schopen použít a udržovat základní vybavení pro práci ve výškách (pracovní plošinu).
 5. Být schopen řešit běžné situace, kdy se péče o dřeviny dostává do kolize s ostatními zájmy ochrany přírody (např. ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).

Doporučená přípravná školení a literatura

Standardy péče o přírodu a krajinu

 • Standardy péče o přírodu a krajinu (volně ke stažení na: www.standardy.nature.cz):
  • A02 002 – Řez stromů
  • A02 004 – Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
  • A02 005 – Kácení stromů
  • A02 010 – Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
  • A02 011 – Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury

Předpisy ŘSD:

 • PPK-VEG – Požadavky na údržbu vegetace na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • TP 99 – Technické podmínky – Vysazování a ošetřování silniční vegetace
 • TKP 13 – Technické kvalitativní podmínky staveb – Vegetační úpravy

Publikace:

 • Kolařík J., Grábner J.Kontroly stavu stromů při prohlídkách silničních komunikací, Metodika ČSOP, Kolín 2020
 • Kolařík, J., a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les I., Metodika ČSOP, Vlašim 2011
 • Kolařík, J., a kol.: Řez stromů, Metodická příručka k SPPK A02 002, Kolín, 2017
 • Kolařík, J., a kol.: Výsadba stromů, Metodická příručka k SPPK A02 001, Kolín, 2018
 • Marek, J., a kol.: Bezpečnost práce při těžbě dříví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha 2011
 • Tomášek, L., Smetana, J.: Pracovní postupy a zásady bezpečné práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s. p., Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 2016

Školení:

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

ČCA - Silničář - Výškový specialista je certifikační zkouškou, která obsahuje teoretické a praktické části zkoušky. Z tohoto důvodu je povinné vybavení uchazeče na certifikační zkoušku následující.

Před účastí na praktických demonstracích je prováděna kontrola povinného vybavení. Vybavení musí mít každý adept vlastní, není možné vyměňování jednotlivých položek mezi adepty.

Povinné vybavení sestává z následujících položek:

 1. Ruční pilka – pilka s pevným či sklápěcím listem s minimálním počtem 10 zubů na palec. Pilka musí být v pouzdru, které je možné si připevnit na pracovní pás či na část oděvu. Nesmí být tupá, poškozená, zásadním způsobem znečištěná tak, aby to ovlivňovalo kvalitu prováděného řezu.
 2. Řetězová pila – pila musí být v bezzávadném stavu se všemi funkčními bezpečnostními prv- ky. Řezací část pily musí být v dobrém stavu a s nabroušeným řetězem. Velikost, resp. výkon pily a stejně tak řezací části musí být přiměřená zadané demonstraci.
 3. Prostředky pro bezpečné vychýlení stromu do směru pádu a manipulaci s pokáceným stromem - klíny, dřevorubecká lopatka, kalač, obracák, lano.
 4. OOPP – ochrannými pracovními pomůckami, umožňujícími bezpečné provedení demonstrací, jsou zejména:
  • ochranná pracovní přilba s podbradním páskem (ČSN EN 397 +A1), nebo certifikovaná pro práci ve výškách,
  • ochranné pracovní brýle nebo štít (dioptrické brýle nejsou ochranné brýle),
  • ochrana sluchu (ČSN EN 352-1),
  • pracovní rukavice,
  • pracovní oděv – dlouhé pevné kalhoty s ochranou proti pořezání (ČSN EN ISO 11393-1),
  • pevná kotníková obuv s ochranou proti pořezání (ČSN EN ISO 11393-2),
  • celotělový postroj pro zachycení pádu (ČSN EN 361) s tlumičem pádu (ČSN EN 355, ČSN EN 360) nebo polohovacím zařízením (ČSN EN 358), (vč. revize – doloženo proto- kolem o pravidelné periodické prohlídce ne starším než 12 měsíců).
 5. Vybavení pro první pomoc:
  • 1x malá osobní lékárnička s vybavením pro zastavení masivního krvácení (odpovídajícím způsobem vybavena se znalostí použití),
  • 1x píšťalka,
  • 1x velká lékárna vybavená nejdůležitějším zdravotnickým materiálem pro poskytnutí
  • první pomoci (se znalostí jeho použití),
  • evakuační sada – sada určená k evakuaci z pracovního koše plošiny.

Na místě je pracovník vybaven dalšími pomůckami, které při demonstracích může (ale nemusí) využívat. S pomůckami, jejich modelem a způsobem ovládání se může před vlastní zkouškou seznámit. Možná (doporučená) je při tom komunikace se zkušebními komisaři. Pokud adept v průběhu vlastní demonstrace některou z nepovinných pomůcek začne využívat, automaticky se očekává, že ji bude používat v souladu s předpisy na zajištění bezpečnosti práce a technologicky správným způsobem.

Standardními pomůckami pro povinné použití jsou:

 • pracovní plošina skupiny 1b (autoplošina nebo přívěsná plošina).

Nepovinnými pomůckami, zajištěnými certifikačním centrem, jsou:

 • žebřík / štafle (často s vyznačenou příčkou maximálního nejištěného výstupu),
 • pinoha (pila na tyči),
 • houseník (nůžky na tyči).

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín