Typy certifikací

Silničář

Správce zeleně

ČCA - Silničář - Správce zeleně

Český certifikovaný arborista - Silničář – Správce zeleně je specialistou pro zadávání prací, projekční přípravu, provádění dendrologického průzkumu a technologického dozoru investora na dřevinách rostoucích v doprovodu pozemních komunikací.
Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a ži- votního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy, zejména legislativní a normativní předpisy týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 
Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů.
 
Hlavní okruhy činností:
 • provádění a aktualizace dendrologického průzkumu,
 • projekční příprava vegetačních úprav doprovodu komunikací,
 • základní fytopatologický průzkum,
 • jednání s orgány ochrany přírody,
 • vyřizování administrace kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • provádění technického dozoru investora v oblasti managementu vegetačních porostů v doprovodu komunikací,
 • návrh a kontrola opatření při ochraně dřevin při stavební činnosti.

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA - Silničář - Správce zeleně musí být schopen:

 1. Určit taxon dřevin rostoucích v doprovodné zeleni komunikací.
 2. Znát základní reakce dřevin – poranění a vliv hlavních stresových faktorů.
 3. Znát vliv dřevin na okolní prostředí.
 4. Znát biologické základy péče o dřeviny tak, aby byl schopen správně provádět hodnocení stavu dřevin.
 5. Mít komplexní přehled o kvalitativních parametrech vybraných technik a technologií arboristických prací na základě oborových Standardů péče o přírodu a krajinu a předpisů TP 99, TKP 13 a PPK-VEG.
 6. Znát právní rámec a metodické postupy vztahující se k managementu doprovodné zeleně komunikací a být schopen jednat s orgány ochrany přírody zejména v oblasti administrace kácení a předpisu kompenzačních výsadeb.
 7. Rozumět obsahu projektové dokumentace všech úrovní po formální i obsahové části, být schopen s ní pracovat a implementovat ji.
 8. Orientovat se v práci s oborovými ceníky prací.
 9. Provádět přebírání prací v rámci technického dozoru investora a odborného dozoru při realizaci ochrany dřevin při stavební činnosti.

Arboristická péče v praxi

ČCA - Silničář - Správce zeleně musí:

 1. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejícím s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce ve specifickém prostředí doprovodu komunikací.
 2. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o dřeviny a být schopen v této oblasti provádět zadávání úkolů a dozorovou činnost.
 3. Být schopen řešit situace, kdy se péče o dřeviny dostává do kolize s ostatními celospolečenskými zájmy.

Doporučená přípravná školení a literatura

Standardy péče o přírodu a krajinu

 • Standardy péče o přírodu a krajinu (volně ke stažení na: www.standardy.nature.cz):
  • A01 001 – Hodnocení stavu stromů
  • A01 002 – Ochrana stromů při stavební činnosti
  • A02 001 – Výsadba stromů
  • A02 002 – Řez stromů
  • A02 003 – Výsadba a řez keřů a lián
  • A02 009 – Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
 • Technologické postupy v arboristice:
  • A01 003 – Oceňování stromů

Předpisy ŘSD:

 • PPK-VEG – Požadavky na údržbu vegetace na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • TP 99 – Technické podmínky – Vysazování a ošetřování silniční vegetace
 • TP 116 – Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních pozemků
 • TKP 13 – Technické kvalitativní podmínky staveb – Vegetační úpravy
 • B6 – Předpis pro jednotný sběr a evidenci doprovodné vegetace pozemních komunikací v rámci Ředitelství silnic a dálnic ČR

Publikace:

 • Bláha, L., a kol.: Rostlina a stres. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2003
 • Kolařík J., Grábner J.Kontroly stavu stromů při prohlídkách silničních komunikací, Metodika ČSOP, Kolín 2020
 • Kolařík, J., a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les I., Metodika ČSOP, Vlašim 2011
 • Kolařík, J., a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II., Metodika ČSOP, Vlašim, 2005
 • Kolařík, J., a kol.: Řez stromů, Metodická příručka k SPPK A02 002, Kolín, 2017
 • Kolařík, J., a kol.: Výsadba stromů, Metodická příručka k SPPK A02 001, Kolín, 2018
 • Kolařík, J., Szórádová, A.: Oceňování dřevin rostoucích mimo les, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2017
 • Krpeš, V.: Ekofyziologie rostlin, Ostravská univerzita
 • Larcher, W. : Fyziologická ekologie rostlin. Academia Praha , 1988
 • Marek, M. V.: Fyziologie rostlin pro lesníky, Czech Globe, Brno, 2002
 • Martinková, M.: Stromy a voda. Skriptum. Schola arboricultura, s. r. o., Rosice, 2001
 • Procházka, S., a kol.: Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007
 • Špinlerová, Z.: Ekofyziologie dřevin, Mendelova univerzita, Brno, 2014
 • Šponarová, K.: Ochrana dřevin při stavební činnosti, Metodická příručka k SPK A01 002, Kolín, 2019

Školení:

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

ČCA - Silničář - Správce zeleně je certifikační zkouškou, která obsahuje teoretické a praktické části zkoušky. Adepti účastnící se certifikační zkoušky musí být vybaveni pomůckami pro zjišťování dendrometrických parametrů stromů a být seznámeni s jejich používáním. 

Očekáváno je vybavení:

 1. Průměrka nebo obvodové pásmo.
 2. Výškoměr (optimálně kombinovaný s dálkoměrem podle konstrukce).

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín