Typy certifikací

Silničář

Provozní technik

ČCA - Silničář - Provozní technik

Český certifikovaný arborista Silničář – Provozní technik je specialistou pro péči o doprovodnou zeleň komunikací. Provádí základní kontrolní činnost soliterně rostoucích stromů a porostů dřevin, rostoucích jako příslušenství pozemních komunikací a v jejich ochranném pásmu. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné legislativní a normativní úpravy, definující bezpečný provoz na pozemních komunikacích.

Účastník prokazuje základní teoretické znalosti, související s rozeznáváním havarijních a rizikových stavů stromů včetně formálního postupu řešení těchto situací v podmínkách praktického provozu.

Hlavní okruhy činností:

 • rozeznávání havarijních stavů stromů
 • znalost formálního postupu při řešení havarijních stavů vč. zajištění odpovídající dokumentace.

Úspěšné splnění certifikace Český certifikovaný arborista - Silničář - Provozní technik je podmínkou pro získání všech ostatních certifikačních úrovní Český certifikovaný arborista – Silničář.

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA - Silničář - Provozní technik musí být schopen:

 1. Determinovat základní sortiment stromů rostoucích v doprovodu komunikací.
 2. Mít přehled o základních defektech stromů na základě oborových Standardů péče o přírodu a krajinu.
 3. Provádět kontrolní činnost stromů v doprovodu komunikací se znalostí formálního postupu při řešení havarijních stavů.

Arboristická péče v praxi

ČCA - Silničář - Provozní technik musí:

 1. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce.
 2. Rozumět a používat běžné pracovní postupy:
  • při běžné kontrole dřevin v doprovodu komunikací.
 3. Být schopen řešit praktické aspekty jednání s orgány ochrany přírody za účelem zajištění základních požadavků zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích.

Doporučená přípravná školení a literatura

Standardy péče o přírodu a krajinu

 • Standardy péče o přírodu a krajinu (volně ke stažení na: www.standardy.nature.cz):
  • A01 001 – Hodnocení stavu stromů

Publikace:

Školení:

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

ČCA - Silničář - Provozní technik je certifikační zkouškou, která probíhá bez praktické části (prezentace). Kromě teoretické přípravy není požadované žádné speciální vybavení pro splnění požadavků.

Zkouška

Cíl zkoušky

Cílem zkoušky je prověřit předpoklady účastníků pro odborně způsobilou a bezpečnou realizaci opatření v souvislosti s péčí o dřeviny s využitím příslušné techniky.

Hlavní oblasti, ve kterých jsou účastníci prověřováni jsou:

 • biologické základy péče o dřeviny,
 • dendrologie (znalost dřevin),
 • základní havarijní stavy stromů.

 

Předpoklad pro připuštění k certifikační zkoušce

Úroveň Český certifikovaný arborista - Silničář - Provozní technik nemá předepsané žádné povinné požadavky na předchozí typ vzdělávání či délku odborné praxe. Na zkoušku se tedy může přihlásit kdokoli, kdo je přesvědčen o tom, že splní požadovanou úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností předepsané zkoušky.

Účastníci musí ke zkoušce pouze doložit, že byli proškoleni o bezpečném vstupu na pozemní komunikace. Toto proškolení může být staré maximálně 12 měsíců.

 

Průběh zkoušky

Součástí zkoušky je pouze teoretická část.

Teoretická část se skládá z:

 • identifikace základních druhů dřevin (10 vzorků – český název rodu),
 • písemného testu, který obsahuje 15 testových otázek,
 • poznávání havarijních stavů stromů (30 fotografií - identifikace ANO/NE).

Test odborných znalostí

Na každou certifikační zkoušku je generovaný test, sestávající z 15-ti testových otázek ze seznamu, který každý adept dostává v informačním balíčku po přihlášení. Testové otázky jsou koncipované tak, že správná musí být pouze jedna z odpovědí. Vyplnění testu probíhá v učebně bez možnosti využívat jakékoli pomůcky (vč. digitálních asistentů, mobilních telefonů apod.). Na vyplnění testu má adept 30 minut.

Správné odpovědi je třeba zaškrtnout KŘÍŽKEM. V případě opravy chyby se chybná odpověď označí KOLEČKEM.

V případě, že bude u adepta nalezen tahák, bude se snažit získat informace opisováním, případně bude používat mobilní telefon, test odborných znalostí bude přerušen s výsledkem „Neprospěl“.

Poznávací zkouška dřevin

Poznávací zkouška dřevin zahrnuje poznávání podle celkových determinačních znaků (listy/jehlice, celkový habitus, kůra/borka, u některých vzorků mohou být k dispozici i plody či zbytky květů dle sezóny).

V případech, kdy zkouška probíhá v období vegetace, preferované je využívání živých vzorků. Pokud zkouška probíhá mimo vegetační období, může být poznávání listnatých provedeno z fotodokumentace (vytištěné či promítané dataprojektorem). V takovém případě je doporučené, aby každý poznávaný vzorek obsahoval minimálně:

 • habitus stromu,
 • detail listu,
 • detail větvičky.

Vzorky zahrnují listnaté stromy a jehličnaté stromy ze seznamu, který adept dostává jako součást informačního balíčku při přihlášení. Požadované je :

 • uvedení českého jména (rodové jméno).

Adept si před odevzdáním výstupu z poznávací zkoušky musí zkontrolovat, zda je protokol podepsaný a zda nedošlo k posunu čísel vzorků oproti záznamům o taxonech. Nesoulad čísla vzorku a uvedeného taxonu bude hodnocený jako chyba.

Poznávací zkouška probíhá v učebně či ve venkovních prostorách bez možnosti využívat jakékoli pomůcky (vč. digitálních asistentů, mobilních telefonů apod.). Předloženo je 10 vzorků ze seznamu 30 druhů dřevin. Na splnění poznávací zkoušky má adept 15 minut. 

Poznávání havarijních stavů stromů

Rozeznávání havarijních stavů stromů probíhá formou determinace defektu dle předložené fotografické dokumentace. Forma zkoušky může zahrnovat:

 • předložení vytištěné fotodokumentace
 • promítání fotodokumentace
 • prezentaci formou e-learningu.

Zkoušenému bude předloženo na 30 fotografií havarijních stromů kde je zapotřebí písemnou formou (ANO/NE) určit, zda-li je daný strom havarijní či nikoliv. Databáze fotografií havarijních stromů obsahuje 50 snímků a bude se dále rozšiřovat.

Časová dotace na tuto část zkoušky je 30 minut.

Základním požadavkem je, aby byl adept schopen rozeznat případy, které je adekvátní řešit KÁCENÍM STROMU V REŽIMU HAVARIJNÍHO KÁCENÍ dle §8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.

Jedním z hlavních zdrojů chyb bývají případy defektů, které lze řešit alternativním postupem (ořezem apod.) a kdy není nutné přistupovat k pokácení celého stromu.

 

Vyhodnocení zkoušky

Uchazeč úspěšně splnil zkoušku, pokud:

 • dosáhl za identifikační zkoušku z dendrologie 70 %
  • maximální počet bodů 10 (100%) a minimální počet bodů 7 (70%)
 • dosáhl za písemný test odborných znalostí min. 60 %
  • maximální počet bodů 15 (100%) a minimální počet bodů 9 (60%)
 • poznávání havarijních stavů stromů 70 %
  • maximální počet bodů 30 (100%) a minimální počet bodů 21 (70%)

Pokud to je možné, komisaři mohou po každé části zkoušky adeptovi sdělit, zda ji splnil či koliv. U některých částí zkoušky (test, poznávací zkouška) to není z časových důvodů možné a adept se o výsledku dozví až na konci certifikačního dne.

Pro získání certifikace Český certifikovaný arborista - Silničář - Provozní technik musí uchazeč úspěšně splnit všechny části:

 • identifikaci dřevin
 • písemný test
 • poznávání havarijních stavů stromů.

Pokud uchazeč nesplní pouze jednu část certifikační zkoušky, může při následujícím termínu opakovat pouze tu část, kterou nesplnil. Opravu certifikační zkoušky si musí uchazeč splnit nejpozději do jednoho roku, v případě delší prodlevy bude muset uchazeč opět absolvovat celu certifikační zkoušku. V případě nesplnění 2 a více částí musí zájemce o certifikaci opakovat zkoušku celou.

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín