Typy certifikací

Pozemní pracovník

ČCA - Pozemní pracovník

Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník (dále jen ČCA - PP) provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země nebo ze žebříku max do výšky 5 metrů nebo pomocí zajištění kolektivní ochrany, s cílem udržet je zdravé a perspektivní. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Péče o dřeviny se skládá z výsadby, povýsadbové péče, ošetřování keřů a stromů.

Hlavní okruhy činností:

 • výsadba stromů (vč. vzrostlých),
 • výsadba keřů,
 • povýsadbová a rozvojová péče o dřeviny,
 • provádění zakládacích řezů stromů (S-RK, S-RV),
 • provádění vybraných udržovacích řezů stromů bez využívání technik pro výškové práce (S-RZ, S-RLPV),
 • teoretická znalost základních postupů kácení stromů ze země,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.

Splnění ČCA - Pozemní pracovník je podmínkou pro získání certifikátu Český certifikovaný arborista - Konzultant a Český certifikovaný arborista - Stromolezec.

Rozsah požadovaných znalostí

Základy péče o dřeviny

ČCA - Pozemní pracovník musí být schopen:

 1. Znát elementární biologické základy péče o dřeviny, aby byl schopen správně provádět zadaná arboristická opatření.
 2. Určit nejdůležitější dřeviny ve svém pracovním prostoru.
 3. Znát základní reakce dřevin poranění a stresové faktory.
 4. Znát vliv dřevin na okolní prostředí.

Arboristická péče v praxi

ČCA - Pozemní pracovník musí:

 1. Rozumět úkolům a oblastem činnosti péče o dřeviny a být schopen obsluhovat a udržovat materiál, stroje a používané nářadí.
 2. Znát a dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy a rozumět předpisům souvisejících s bezpečností práce, bezpečností osob v pracovním prostoru a pravidlům organizace práce.
 3. Rozumět a používat běžné pracovní postupy při:
  • výsadbě a přesadbě keřů a stromů
  • ochraně keřů a stromů při stavební činnosti či výkopových pracích
  • ochraně před poraněním a při vlastním ošetření poranění stromů
  • řezu keřů a stromů
  • kácení stromů bez použití výškových technik (ze země) do průměru 15 cm.
 4. Rozumět a být schopen použít a udržovat základní vybavení, které umožňuje bezpečný výstup do výšky 3,5 m bez použití stromolezecké techniky např. žebříky.
 5. Řešit běžné situace, kdy se péče o dřeviny dostává do kolize s ochranou přírody (např. ptačí hnízda, hmyz v dutinách apod.).

Doporučená přípravná školení a literatura

Certifikační zkoušky

Vybrat termín zkoušky

Povinné vybavení uchazeče

 1. Nůžky- dvousečné, ostré (musí stříhat papír), plně funkční.
 2. Pilka- 10 zubů do palce, případně vhodnou pilku pro výchovné řezy, plně funkční.
 3. Vhodné oblečení- pracovní oděv a pracovní kotníková obuv, pracovní rukavice.

Pracovní nářadí musí být ostré, kvalitní, čisté a připravené k použití. Nářadí je nepřenosné, každý účastník musí mít vybavení své. Veškeré vybavení bude před zahájením certifikační zkoušky komisaři zkontrolováno a musí odpovídat daným požadavkům. Pokud účastník nebude mít vhodné oblečení či nářadí, nebude připuštěn ke zkoušce.

Zkouška

Cíl zkoušky

Cílem zkoušky je prověřit předpoklady účastníků pro odborně způsobilou a bezpečnou realizaci opatření v souvislosti s péčí o dřeviny s využitím příslušné techniky.

Hlavní oblasti, ve kterých jsou účastníci prověřováni jsou:

 • biologické základy péče o dřeviny,
 • dendrologie (znalost dřevin),
 • nejvýznamnější choroby a škůdci na dřevinách,
 • způsoby technologie výsadby, kontroly, ošetření a kácení stromů,
 • praktické dovednosti při výsadbě, kontrole, ošetření a kácení stromů,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP).

Předpoklad pro připuštění k certifikační zkoušce

Účastníci musí ke zkoušce doložit, že byli proškoleni o BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), jehož součástí je i nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) se zaměřením na práci s žebříkem. Toto proškolení může být staré maximálně 24 měsíců.

Průběh zkoušky

Součástí zkoušky je teoretická část a demonstrace v terénu.

Teoretická část se skládá z:

 • identifikace základních druhů dřevin (20 vzorků – český, latinský název),
 • písemného testu, který obsahuje 50 testových otázek.

Demonstrace v terénu se skládá z:

 • výsadby stromu,
 • výchovného řezu stromů, povýsadbové péče.

Součástí praktické demonstrace v terénu bude i ověření znalostí problematiky formou pokládaných dotazů a vybraných otázek od zkoušejících.

Vyhodnocení zkoušky

Uchazeč úspěšně splnil zkoušku, pokud:

 • dosáhl za identifikační zkoušku z dendrologie 70 % (maximum dosažených bodů - 40)
 • dosáhl za písemný test min. 60 % (maximum dosažených bodů – 50)
 • v adekvátním rozsahu (min. 70 %) splnil všechny body praktické demonstrace a nedopustil se hrubých technologických chyb, včetně odpovědí na otázky komisařů.

Při praktické zkoušce je rozhodující odborné posouzení zkušebních komisařů.

Pro získání certifikace Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník musí uchazeč úspěšně splnit všechny části:

 • identifikaci dřevin (Seznam dřevin)
 • písemný test, (Zkušební verze testových otázek)
 • demonstraci v terénu.

Pokud uchazeč nesplní pouze jednu část certifikační zkoušky, může při následujícím termínu opakovat pouze tu část, kterou nesplnil. Opravu certifikační zkoušky si musí uchazeč splnit nejpozději do jednoho roku, v případě delší prodlevy bude muset uchazeč opět absolvovat celu certifikační zkoušku. V případě nesplnění 2 a více částí musí zájemce o certifikaci opakovat zkoušku celou.

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín