Recertifikace

Arborista

Stromolezec

ČCA - Stromolezec

Prodluování platnosti certifikace eský Certifikovaný Arborista

eský Certifikovaný Arborista - Stromolezec

Webové stránky certifikaního systému CA: www.ceskycertifikovanyarborista.cz

Po uplynutí platnosti certifikátu ji lze prodlouit tzv. recertifikací. Recertifikaci je moné absolvovat jedním ze tí níe uvedench zpsob.

Pro vechny zpsoby recertifikací platí, e dokumenty, které pedkládáte, resp. organizace/osoba, která Vám je vystavuje, musí akceptovat Evropské arboristické standardy (www.europeanarboriculturalstandards.eu) a pípadně národní specifika vyplvající z národních arboristickch standardů (Standardy pée o pírodu a krajinu v R, Arboristické tandardy na Slovensku).

Recertifikaci si mohou certifikovaní arboristé udlat do 1 roku od ukonení platnosti certifikátu. Pokud tak neuiní, je nutné celou certifikaní zkouku absolvovat znovu!

varianta 1. Arboristická praxe pomocí výškovch technik a prběžné vzdlávání v oboru arboristika

adatel musí pedloit doklad o uskutenné arboristické praxi pi práci pomocí výškovch technik. Prokázaná aktivní praxe musí bt minimálně 24 z 36 msíců platnosti certifikátu. Tento doklad musí obsahovat reference s kontakty na zadavatele (období od kdy do kdy probíhaly práce, jméno kontaktní osoby, telefon nebo e-mail, ideálně s adresou).

adatel musí doloit, e se v uplynulch tech letech prběžně vzdlával v oboru arboristika absolvováním alespoň jedné z následujících moností nebo byl sám pednáející osobou:

a) Komplexní vzdlávací programu s délkou trvání více než 2 msíce v oborech arboristika a píbuznch. adatel dokládá kopii diplomu a seznam absolvovanch pedmt.

b) Odborný pedmt na nkteré z V, VO, pípadně absolutorium speciálního kolení v oboru. adatel dokládá sylabus pedmtu a potvrzení o zkouce, pípadně název kurzu a kopii certifikátu.

c) Vdecká konference i mezinárodní vdecká konference, uznaná národní nebo mezinárodní odborná konference, odborné semináe, workshop. Celková doba absolvování jmenovanch aktivit musí dosahovat minimálně 40 hodin. adatel dokládá název akce, místo, datum konání, program a potvrzení o úasti na konferenci.

Pro recertifikaci lze uznat pouze aktivity absolvované v době platnosti certifikace.

Recertifikace prběžnm vzdláváním v oboru prodluuje platnost certifikace o ti roky od posledního data platnosti certifikátu.

Poplatek za prodlouení certifikátu formou zaslanch podkladů o stromolezecké praxi a prběžném vzdlávání je:

  • recertifikace CA - Stromolezec = 2.550,- Kč bez DPH
    • recertifikaci ČCA - Stromolezec je možné absolvovat pouze spolu s recertifikací ČCA - PP, jejíž je nedílnou součástí
    • jedná se o cenu za recertifikaci ČCA - PP a ČCA - Stromolezec
    • v případě souběhu více re-certifikací ČCA je cena stanovena v samostatném dokumentu

Dalí dokumenty/certifikáty není zapotebí dodávat neboť jsou povinností daná legislativou a návody k pouití. Jedná se pedevím o:

• Platné oprávnní pro práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb. nebo platné osvdení o odborné zpsobilosti k provádní prací ve výškách pomocí speciální lanové techniky (techniky lanového pístupu) dle NV 362/2005 Sb.

• Obsluha práce s motorovou pilou.


varianta 2. Uznáním platného certifikátu European Tree Worker (ETW):

adatel musí doloit kopii platného certifikátu European Tree Worker (ETW), popípadě European Tree Worker - Platform (ETW - Platform) vydaného Evropskou arboristickou radou (European Arboricultural Council).

Termín platnosti vech obdrench certifikaních úrovní systému CA mu bude upraven dle termínu platnosti certifikace ETW a to nejdéle na období 3 let od posledního data platnosti certifikátu ETW.

Uznáním certifikátu ETW dostane/recertifikuje adatel až ti certifikaní úrovně systému CA. Vdy obdrí/recertifikuje CA - Pozemní pracovník a následně ČCA - Stromolezec (je-li vlastníkem ETW) nebo CA - Ploinář (je-li vlastníkem ETW - Platform). Popípadě může obdret /recertifikovat vechny ti certifikace a to v pípade je vlastníkem certifikace ETW i ETW - Platform zárove.

Poplatek za uznání/recertifikaci platného certifikátu ETW je jednou z tchto moností:

• uznání/recert. CA - PP a CA - STROMOLEZEC = 1.500,- Kč bez DPH
• uznání/recert. CA - PP a CA - PLOINÁŘ = 1.500,- Kč bez DPH
• uznání/recert. CA - PP a CA - STROMOLEZEC a CA - PLOINÁŘ = 2.000,- Kč bez DPH

• v pípadě soubhu více re-certifikací CA je cena stanovena v samostatném dokumentu

varianta 3. Recertifikaní zkouka

Recertifikaní zkouka pro úroveň Český certifikovaný arborista - Stromolezec probíhá formou napsání písemného testu a praktické zkouky práce v koruně pi jedné z certifikaních zkouek CA - Stromolezec.

Recertifikaní zkouka prodluuje platnost certifikace o ti roky od posledního data platnosti certifikátu.

Cena recertifkaní zkouky je:

• celkem = 6.000,- Kč bez DPH (ceny k 1.1.2022)

• cena je sloena ze dvou ásti, na které se pihlásíte pes e-shop AA: • odkaz do e-shopu:

• https://links.arboristika.cz/RE-certifikace-CCA-STROMOLEZEC
• ČCA - Stromolezec - opakuji - TEST = 1.800,- Kč bez DPH
• ČCA - Stromolezec - opakuji - Práci v koruně = 4.200,- Kč bez DPH

Poznámka:

Vechny ceny výše uvedené jsou bez DPH a obsahují poplatek za prodlouení dané certifikaní úrovně a to vetně zaslání certifikátu a ID karty v elektronické podobě na e-mail recertifikované osoby. V pípade bude chtít recertifikovaný obdret i fyzickou verzi certifikátu a ID karty, tak je poplatek navýšen o tisk a potovné. Standardně se jedná o ástku 370,- kč bez DPH (250,- Kč bez DPH za tisk certifikátu a ID karty a 120,- Kč bez DPH za potovné).

Kontakt pro další informace a podávání žádostí o recertifikace: recertifikace@arboristika.cz