Recertifikace

Arborista

Pozemní pracovník

ČCA - Pozemní pracovník

Prodluování platnosti certifikace eský Certifikovaný Arborista

eský Certifikovaný Arborista - Pozemní pracovník
(díve uvádný jako “eský Certifikovaný Arborista” nebo “eský Certifikovaný Arborista - Základní úrove” Webové stránky certifikaního systému CA: www.ceskycertifikovanyarborista.cz

Po uplynutí platnosti certifikátu ji lze prodlouit tzv. recertifikací. Recertifikaci je moné absolvovat jedním ze dvou níe uvedench zpsob.

Pro vechny zpsoby recertifikací platí, e dokumenty, které pedkládáte, resp. organizace/osoba, která Vám je vystavuje, musí akceptovat Evropské arboristické standardy (www.europeanarboriculturalstandards.eu) a pípadně národní specifika vyplvající z národních arboristickch standardů (Standardy pée o pírodu a krajinu v R, Arboristické tandardy na Slovensku).

Recertifikaci si mohou certifikovaní arboristé udlat do 1 roku od ukonení platnosti certifikátu. Pokud tak neuiní, je nutné celou certifikaní zkouku absolvovat znovu!

 

varianta 1. Prběžné vzdlávání v oboru arboristika
adatel musí doloit, e se v uplynulch tech letech prběžně vzdlával v oboru arboristika absolvováním alespoň jedné z následujících moností nebo byl sám pednáející osobou:

a) Komplexní vzdlávací programu s délkou trvání více než 2 msíce v oborech arboristika a píbuznch. adatel dokládá kopii diplomu a seznam absolvovanch pedmt.

b) Odborný pedmt na nkteré z V, VO, pípadně absolutorium speciálního kolení v oboru. adatel dokládá sylabus pedmtu a potvrzení o zkouce, pípadně název kurzu a kopii certifikátu.

c) Vdecká konference i mezinárodní vdecká konference, uznaná národní nebo mezi- národní odborná konference, odborné semináe, workshop. Celková doba absolvování jmenovanch aktivit musí dosahovat minimálně 20 hodin. adatel dokládá název akce, místo, datum konání, program a potvrzení o úasti na konferenci.

Pro recertifikaci lze uznat pouze aktivity absolvované v době platnosti certifikace.

Recertifikace prběžnm vzdláváním v oboru prodluuje platnost certifikace o ti roky od posledního data platnosti certifikátu.

Poplatek za prodlouení certifikátu formou zaslanch podkladů o prběžném vzdlávání je:

• recertifikace CA - Pozemní pracovník = 1.650,- Kč bez DPH (k 15.9.2022)

• v pípadě soubhu více re-certifikací CA je cena stanovena v samostatném dokumentu

 

varianta 2. Recertifikaní zkouka

Recertifikaní zkouka pro úroveň Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník

probíhá formou napsání testu. Recertifikaní zkouka prodluuje platnost certifikace o ti roky. Cena recertifkaní zkouky je:

• celkem = 2.100,- Kč bez DPH (cena k 2.4.2022)

• objednání recertifikaní zkouky probíhá e-mailem nebo pes e-shop SOP - AA: • odkaz do e-shopu:

• https://links.arboristika.cz/RE-certifikace-CCA-PP
• ČCA - PP - opakuji - TEST = 2.100,- Kč bez DPH

Poznámka:

Vechny ceny výše uvedené jsou bez DPH a obsahují poplatek za prodlouení dané certifikaní úrovně a to vetně zaslání certifikátu a ID karty v elektronické podobě na e-mail recertifikované osoby. V pípade bude chtít recertifikovaný obdret i fyzickou verzi certifikátu a ID karty, tak je poplatek navýšen o tisk a potovné. Standardně se jedná o ástku 370,- kč bez DPH (250,- Kč bez DPH za tisk certifikátu a ID karty a 120,- Kč bez DPH za potovné).

Kontakt pro další informace a podávání žádostí o recertifikace: recertifikace@arboristika.cz